TSDM字幕組  RSS

发表时间 类别 标题 大小 种子 下载 完成 UP主 / 代号
2017/09/21 动画 【TSDM字幕組】[人馬小姐的煩惱/人馬小姐不迷茫][Centaur_no_Nayami][11][1080P][BIG5繁體][HEVC] [主页] 240.8MB 67 2 18 TSDM字幕組
2017/09/21 动画 【TSDM字幕组】[人马小姐的烦恼/人马小姐不迷茫][Centaur_no_Nayami][11][1080P][GB简体][HEVC] [主页] 240.9MB 12 3 8 TSDM字幕組
2017/09/21 动画 【TSDM字幕组】[人马小姐的烦恼/人马小姐不迷茫][Centaur_no_Nayami][11][1080P][GB简体][VP9] [主页] 232.9MB 8 0 6 TSDM字幕組
2017/09/21 动画 【TSDM字幕組】[人馬小姐的煩惱/人馬小姐不迷茫][Centaur_no_Nayami][11][720P][BIG5繁體][HEVC] [主页] 共1条留言 132.1MB 89 1 29 TSDM字幕組
2017/09/20 动画 【TSDM字幕組】[人馬小姐的煩惱/人馬小姐不迷茫][Centaur_no_Nayami][11][480P][BIG5繁體][PC&PSP][MP4] [主页] 106.9MB 106 1 50 TSDM字幕組
2017/09/20 动画 【TSDM字幕组】[人马小姐的烦恼/人马小姐不迷茫][Centaur_no_Nayami][11][720P][GB简体][PC&PSV][MP4] [主页] 共1条留言 164.9MB 88 0 63 TSDM字幕組
2017/09/17 动画 【TSDM字幕组】[人马小姐的烦恼/人马小姐不迷茫][Centaur_no_Nayami][10][1080P][GB简体][HEVC] [主页] 220.4MB 4 0 8 TSDM字幕組
2017/09/17 动画 【TSDM字幕組】[人馬小姐的煩惱/人馬小姐不迷茫][Centaur_no_Nayami][10][1080P][BIG5繁體][HEVC] [主页] 220.4MB 45 0 14 TSDM字幕組
2017/09/17 动画 【TSDM字幕組】[人馬小姐的煩惱/人馬小姐不迷茫][Centaur_no_Nayami][10][720P][BIG5繁體][HEVC] [主页] 117.7MB 45 1 13 TSDM字幕組
2017/09/17 动画 【TSDM字幕组】[人马小姐的烦恼/人马小姐不迷茫][Centaur_no_Nayami][10][1080P][GB简体][VP9][试验项目] [主页] 212MB 1 0 2 TSDM字幕組
2017/09/17 动画 【TSDM字幕组】[人马小姐的烦恼/人马小姐不迷茫][Centaur_no_Nayami][10][1080P][GB简体][VP9] [主页] 211.8MB 4 0 3 TSDM字幕組
2017/09/13 动画 【TSDM字幕組】[人馬小姐的煩惱/人馬小姐不迷茫][Centaur_no_Nayami][10][480P][BIG5繁體][PC&PSP][MP4] [主页] 97MB 44 1 15 TSDM字幕組
2017/09/13 动画 【TSDM字幕组】[人马小姐的烦恼/人马小姐不迷茫][Centaur_no_Nayami][10][720P][GB简体][PC&PSV][MP4] [主页] 154.6MB 40 0 23 TSDM字幕組
2017/09/10 Raw 【Xrip】[为美好的世界献上祝福! 第二季/Kono_Subarashii_Sekai_ni_Shukufuku_o!_2][OVA][BDrip][1080P][HEVC_Main12_FLAC][试验项目] [主页] 331MB 18 0 4 TSDM字幕組
2017/09/10 Raw 【Xrip】[为美好的世界献上祝福! 第二季/Kono_Subarashii_Sekai_ni_Shukufuku_o!_2][OVA][BDrip][1080P][HEVC_Main12_OPUS][试验项目] [主页] 共1条留言 206.3MB 6 0 3 TSDM字幕組
2017/09/08 Raw 【Xrip】[野良与皇女与流浪猫之心][Nora_to_Oujo_no_Noraneko_Heart][09][720P][VP9_OPUS][试验项目] [主页] 43.5MB 2 0 4 TSDM字幕組
2017/09/08 Raw 【Xrip】[野良与皇女与流浪猫之心][Nora_to_Oujo_no_Noraneko_Heart][09][720P][VP9_FLAC][试验项目] [主页] 75.9MB 0 1 5 TSDM字幕組
2017/09/06 动画 【TSDM字幕組】[人馬小姐的煩惱/人馬小姐不迷茫][Centaur_no_Nayami][09][1080P][BIG5繁體][HEVC] [主页] 226MB 103 0 66 TSDM字幕組
2017/09/06 动画 【TSDM字幕组】[人马小姐的烦恼/人马小姐不迷茫][Centaur_no_Nayami][09][1080P][GB简体][HEVC] [主页] 225.8MB 12 0 9 TSDM字幕組
2017/09/06 动画 【TSDM字幕組】[人馬小姐的煩惱/人馬小姐不迷茫][Centaur_no_Nayami][09][720P][BIG5繁體][HEVC] [主页] 119.9MB 96 0 33 TSDM字幕組
2017/09/06 动画 【TSDM字幕组】[人马小姐的烦恼/人马小姐不迷茫][Centaur_no_Nayami][09][1080P][GB简体][VP9] [主页] 220.9MB 0 0 19 TSDM字幕組
2017/09/05 动画 【TSDM字幕組】[人馬小姐的煩惱/人馬小姐不迷茫][Centaur_no_Nayami][09][480P][BIG5繁體][PC&PSP][MP4] [主页] 共1条留言 105.3MB 89 1 26 TSDM字幕組
2017/09/05 动画 【TSDM字幕组】[人马小姐的烦恼/人马小姐不迷茫][Centaur_no_Nayami][09][720P][GB简体][PC&PSV][MP4] [主页] 共2条留言 172MB 44 0 37 TSDM字幕組
2017/08/29 动画 【TSDM字幕組】[人馬小姐的煩惱/人馬小姐不迷茫][Centaur_no_Nayami][08][1080P][BIG5繁體][HEVC][閒扯一下在京東買一加手機的售後] [主页] 266.5MB 125 0 34 TSDM字幕組
2017/08/29 动画 【TSDM字幕组】[人马小姐的烦恼/人马小姐不迷茫][Centaur_no_Nayami][08][1080P][GB简体][HEVC][闲扯一下在京东买一加手机的售后] [主页] 共2条留言 266.2MB 8 0 11 TSDM字幕組
2017/08/29 动画 【TSDM字幕组】[人马小姐的烦恼/人马小姐不迷茫][Centaur_no_Nayami][08][1080P][GB简体][VP9][闲扯一下在京东买一加手机的售后] [主页] 246.9MB 9 0 7 TSDM字幕組
2017/08/29 动画 【TSDM字幕組】[人馬小姐的煩惱/人馬小姐不迷茫][Centaur_no_Nayami][08][720P][BIG5繁體][HEVC][閒扯一下在京東買一加手機的售後] [主页] 145.1MB 137 0 32 TSDM字幕組
2017/08/28 动画 【TSDM字幕組】[人馬小姐的煩惱/人馬小姐不迷茫][Centaur_no_Nayami][08][480P][BIG5繁體][PC&PSP][MP4] [主页] 121.1MB 140 2 56 TSDM字幕組
2017/08/28 动画 【TSDM字幕组】[人马小姐的烦恼/人马小姐不迷茫][Centaur_no_Nayami][08][720P][GB简体][PC&PSV][MP4] [主页] 共2条留言 189.3MB 91 1 69 TSDM字幕組
2017/08/23 动画 【TSDM字幕组】[人马小姐的烦恼/人马小姐不迷茫][Centaur_no_Nayami][07][1080P][GB简体][VP9] [主页] 213.7MB 0 0 17 TSDM字幕組
2017/08/23 动画 【TSDM字幕组】[人马小姐的烦恼/人马小姐不迷茫][Centaur_no_Nayami][07][1080P][GB简体][HEVC] [主页] 220.8MB 0 1 16 TSDM字幕組
2017/08/23 动画 【TSDM字幕組】[人馬小姐的煩惱/人馬小姐不迷茫][Centaur_no_Nayami][07][1080P][BIG5繁體][HEVC] [主页] 221MB 121 0 25 TSDM字幕組
2017/08/23 动画 【TSDM字幕組】[人馬小姐的煩惱/人馬小姐不迷茫][Centaur_no_Nayami][07][720P][BIG5繁體][HEVC] [主页] 121.6MB 215 0 33 TSDM字幕組
2017/08/23 动画 【TSDM字幕組】[人馬小姐的煩惱/人馬小姐不迷茫][Centaur_no_Nayami][07][480P][BIG5繁體][PC&PSP][MP4] [主页] 93.2MB 103 1 48 TSDM字幕組
2017/08/23 动画 【TSDM字幕组】[人马小姐的烦恼/人马小姐不迷茫][Centaur_no_Nayami][07][720P][GB简体][PC&PSV][MP4] [主页] 共1条留言 152MB 75 1 65 TSDM字幕組
2017/08/16 动画 【TSDM字幕組】[人馬小姐的煩惱/人馬小姐不迷茫][Centaur_no_Nayami][06][1080P][BIG5繁體][HEVC] [主页] 198.5MB 102 0 23 TSDM字幕組
2017/08/16 动画 【TSDM字幕组】[人马小姐的烦恼/人马小姐不迷茫][Centaur_no_Nayami][06][1080P][GB简体][HEVC] [主页] 198.3MB 0 0 12 TSDM字幕組
2017/08/16 动画 【TSDM字幕組】[人馬小姐的煩惱/人馬小姐不迷茫][Centaur_no_Nayami][06][720P][BIG5繁體][HEVC] [主页] 共1条留言 108MB 123 0 71 TSDM字幕組
2017/08/16 动画 【TSDM字幕组】[人马小姐的烦恼/人马小姐不迷茫][Centaur_no_Nayami][06][1080P][GB简体][VP9] [主页] 190.4MB 0 0 22 TSDM字幕組
2017/08/16 动画 【TSDM字幕組】[人馬小姐的煩惱/人馬小姐不迷茫][Centaur_no_Nayami][06][480P][BIG5繁體][PC&PSP][MP4] [主页] 83.6MB 101 0 43 TSDM字幕組
2017/08/16 动画 【TSDM字幕组】[人马小姐的烦恼/人马小姐不迷茫][Centaur_no_Nayami][06][720P][GB简体][PC&PSV][MP4] [主页] 共2条留言 138.3MB 87 0 62 TSDM字幕組
2017/08/10 动画 【TSDM字幕组】[人马小姐的烦恼/人马小姐不迷茫][Centaur_no_Nayami][05][1080P][GB简体][VP9] [主页] 279.4MB 0 0 8 TSDM字幕組
2017/08/09 动画 【TSDM字幕组】[人马小姐的烦恼/人马小姐不迷茫][Centaur_no_Nayami][05][1080P][GB简体][HEVC] [主页] 270.3MB 0 1 12 TSDM字幕組
2017/08/08 动画 【TSDM字幕組】[人馬小姐的煩惱/人馬小姐不迷茫][Centaur_no_Nayami][05][1080P][BIG5繁體][HEVC] [主页] 270.3MB 146 0 25 TSDM字幕組
2017/08/08 动画 【TSDM字幕組】[人馬小姐的煩惱/人馬小姐不迷茫][Centaur_no_Nayami][05][720P][BIG5繁體][HEVC] [主页] 129.3MB 137 0 67 TSDM字幕組
2017/08/08 动画 【TSDM字幕组】[人马小姐的烦恼/人马小姐不迷茫][Centaur_no_Nayami][05][720P][GB简体][PC&PSV][MP4] [主页] 163.7MB 0 1 65 TSDM字幕組
2017/08/08 动画 【TSDM字幕組】[人馬小姐的煩惱/人馬小姐不迷茫][Centaur_no_Nayami][05][480P][BIG5繁體][PC&PSP][MP4] [主页] 97.3MB 1 0 41 TSDM字幕組
2017/08/03 动画 【TSDM字幕组】[人马小姐的烦恼/人马小姐不迷茫][Centaur_no_Nayami][04][1080P][GB简体][VP9] [主页] 235.3MB 0 0 4 TSDM字幕組
2017/08/03 动画 【TSDM字幕组】[人马小姐的烦恼/人马小姐不迷茫][Centaur_no_Nayami][04][1080P][GB简体][HEVC] [主页] 共1条留言 229MB 0 0 8 TSDM字幕組
2017/08/02 动画 【TSDM字幕組】[人馬小姐的煩惱/人馬小姐不迷茫][Centaur_no_Nayami][04][1080P][BIG5繁體][HEVC] [主页] 229MB 97 0 23 TSDM字幕組
12345….82